poniedziałek, 29 październik 2018 21:14

PISMO DO PREMIERA

Napisane przez

                                                                                                                                                       Gdynia 12.10.2018

                                                                                           Pan
                                                                                  Mateusz Morawiecki  
                                                                                  Prezes Rady Ministrów
                                                                                                   
Szanowny Panie Premierze,

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi morza opracowało  projekt nowelizacji ustawy dotyczący opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych na statkach morskich  jednolitym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Problem braku stosownych uregulowań w zakresie opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych   nie został do tej pory uregulowany i w sposób istotny ogranicza możliwości zatrudnienia oraz przyczynia się do odpływu kadr za granicę. Polska niestety jest niechlubnym wyjątkiem wśród krajów europejskich, gdzie sprawy zwolnienia z opodatkowania  pracowników zatrudnionych na statkach morskich uregulowane są na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych.
Projekt PSMG wprowadza alternatywny sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na statkach morskich, a jego zaletami w stosunku do innych form opodatkowania są proste i przewidywalne zasady ustalania należnego podatku. Podatek ten głównie będzie obejmował pracowników zatrudnionych na statkach morskich zarejestrowanych pod tanimi banderami określanymi również jako raje podatkowe. Stanowi on też element wspierania polskiej narodowej bandery gdzie sami marynarze podlegają zwolnieniu podatkowemu. Ta forma opodatkowania w bezpośredni sposób bez angażowania administracji skarbowej przyniesie setki milionów złotych wpływów do budżetu państwa.
Wysokość podatku oraz jego forma  została określona na podstawie podobnych rozwiązań stosowanych na Łotwie, Danii , Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Jednocześnie uwzględnia ona specyfikę polskiego systemu podatkowego, uzupełniając katalog obecnie występujących zryczałtowanych form opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Projekt po jego publikacji w mediach społecznościowych spotkał się z bardzo szerokim i pozytywnym  odzewem wśród samych marynarzy. Pojawiły się oczywiście głosy krytyki, które przede wszystkim wynikają z obawy ujawnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej źródeł obecnie osiąganych dochodów, nieopodatkowanych w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. W istocie więc potwierdzają konieczność wprowadzenia zasad opodatkowania takich dochodów skłaniających podatników do opodatkowania ich w kraju, a więc możliwych do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania mogą być odpowiedzią na takie oczekiwania. Zapewnią nie tylko wzrost dochodów budżetowych, ale przyczynią się również do uregulowania sytuacji prawnej wielu ludzi morza, dając im szansę na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków podatkowych.
W projekcie zastosowano regułę 183 dni przepracowanych na statku jako warunek konieczny do objęcia tym rodzajem opodatkowania. Wielkość i rodzaj opodatkowania wynika z  charakteru zatrudnienia, który w większości opiera się na systemie kontraktowym. Stałe umowy o pracę w dalszym ciągu należą bowiem w tej branży do wyjątków. Okresy zatrudnienia są bardzo różne i zależą od tego, czy uda się podpisać następny kontrakt. Na zatrudnienie nie tylko marynarzy istotny wpływ ma niejasność i zmienność umów międzynarodowych regulujących w tym przypadku ulgę podatkową. Zmienne i nieprzewidywalne interpretacje tych przepisów  odstręczają zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugowe przed zatrudnianiem polskich pracowników nie tylko marynarzy. To w istotny sposób przekłada się na problemy ze szkoleniem nowych kadr i co bardzo istotne do odpływu naszych kadr za granicę. Dlatego jasne i przejrzyste przepisy mają zahamować ten trend oraz przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia i otwarcia na nowe rynki pracy.
Wielkość opodatkowania uzależniona jest od stanowiska pracy oraz czasu przepracowanego na statku, ale nie mniej niż 183 dni. Wzorem innych krajów do tego czasu pracy można wliczyć okresy odbytych szkoleń zawodowych , dojazdów na statek czy niezdolności do pracy wynikłej z wypadku na statku.
Brak konieczności korzystania z doradztwa prawnego celem optymalizacji podatkowej dla wyrównania poziomu obciążeń fiskalnych do podobnego poziomu stosowanego przez konkurencyjne państwa pochodzenia marynarzy poprawi również sytuację materialną polskich marynarzy tu i teraz,  a nie w odległej perspektywie.
Projektowana nowelizacja ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.  z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Oczywiście jest to projekt ustawy i dlatego zwracamy się do Pana Premiera o wsparcie tej ważnej inicjatywy oraz jesteśmy otwarci na dyskusje związaną z tym projektem.

    Inż. Kpt. Ż.W. Józef Gawłowicz                                                                    Jacek Marzec
                                                                                                                Pełnomocnik PSMG

 

PS. W dniu 12.10. 2018 pismo w sprawie naszego projektu nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych na statkach zostało skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Teresy Czerwińskiej, Pana Ministra Marka Gróbarczyka oraz  Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W piśmie tym apelujemy o podjecie prac nad tym projektem oraz zwracamy uwagę dlaczego jest on tak istotny.

Czytany 1624 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187