wtorek, 18 wrzesień 2018 18:42

Pytania i odpowiedzi do projektu ustawy.

Napisane przez

Pytania i odpowiedzi do projektu ustawy.

Projekt ustawy spotkał się szerokim odzewem w środowisku ludzi morza. Poniżej zamieszczamy kilka pytań i odpowiedzi jakie pojawiły się w toku dyskusji.

1. Art.51a – zastanawiam się po co w ogóle przywołana jest klauzula 183 dni – w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania praca na statku jest już traktowana inaczej niż praca najemna na lądzie i tylko od dochodów z lądu stosuje się rozgraniczenie 183 dni. Ten zapis powoduje niepotrzebny miszmasz, a przypomnę, że zdecydowana większość krajów morskich zwalnia z podatku marynarzy w ogóle, jeśli przebywają na statku dłużej, niż 183 dni, a my tu deliberujemy nad wyborem metody.
Odpowiedź
Wprowadzenie 183 dni ma zapobiec nadużywaniu tego opodatkowania i jest najprostszym szeroko już stosowanym na świecie rozwiązaniem. Nie może być tak iż ktoś spędzi na statku 5 dni ( technik czy serwisant) i będzie podlegał temu rodzajowi opodatkowania. W czas pracy można wliczyć kursy i dojazdy na statek ( maksymalnie 4 dni na dojazd i 4 na powrót).

2. Co do odpisywania od kwoty do podatku opłat na fundusze emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne – powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko ZUS ale tych opłacanych prywatnie, tych opłacanych w firmie, gdyż w przypadku dużych firm istnieje coś takiego jak wewnętrzny fundusz emerytalny opłacany po połowie przez firmę zatrudniającą jak i samego zatrudnionego.
Odpowiedź
Projekt przewiduje obniżenie ryczałtu od pracy na statkach morskich o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 51e ustawy). Odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. ZUS) nie przewidziano, ponieważ podlegają one odliczeniu od dochodu (podatek dochodowy od osób fizycznych) lub przychodu (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),   a nie od podatku. Kwestię tę uwzględniono ustalając dzienną stawkę ryczałtu.

3. Dziękuje z e-mail z informacja, dobrze wiedzieć że ktoś próbuje tą problematyczną dla nas sytuacje rozwiązać w korzystny sposób dla marynarzy. Zapoznałem się z treścią proponowanej ustawy i mam wątpliwości dotyczące Art.1
podpunkt 1) ... statek w żegludze międzynarodowej w rozumieniu ustawy o podatku tonażowym z 2006 roku, w której znalazłem taka definicje:
4) żegludze międzynarodowej – rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek dalszej podróży morskiej do portu zagranicznego, lub
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskich wód terytorialnych,
c) portami zagranicznymi;   

W przypadku naszego statku mogą powstać pewne wątpliwości.
Odpowiedź
W naszym projekcie nie ma zapisu „ do transportu towarów i ludzi” co jest kluczowe aby objąć zakresem działania wszystkie statki pływające na morzu.
Te zapisy są znacznym postępem i uproszczeniem w stosunku do tych funkcjonujących i obowiązujących w Ustawie o Pracy na Morzu, gdzie występuje podział na statki morskie, niekonwencjonalne o polskiej przynależności etc.
Można w tym przypadku pokusić się  o zmianę Art. 51 a.1. jak zaproponowano poniżej. Niemniej pamiętać należy iż jest to głęboko idąca zmiana mająca odniesienie do innych aktów prawnych.
 
Art.51a.1. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich, zwany dalej „ryczałtem od pracy na statkach morskich”, mogą płacić podatnicy osiągający przychody z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze morskiej wykonywanej poza granicą polskich wód terytorialnych oraz  na polskich morskich wodach wewnętrznych i polskich wodach terytorialnych, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek podróży do lub z portów zagranicznych albo miejsc przeznaczenia położonych poza granicą polskich wód terytorialnych, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym.

4. Ustawa w art. 51 d.5 wskazuje, iż przepisy art. 27 ust 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.      Ww. przepisy znajdują odniesienie do zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia (w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ust9 jak i jej braku ust 9a) co wprost odnosi się do ogólnych zasad opodatkowania dochodu. Ryczałt, natomiast jest szczególną formą opodatkowania dochodu i ta forma nie może łączyć się z formą opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych. Połączenie dwóch różnych form opodatkowania dochodu jest niezgodne z obowiązującymi       w Polsce przepisami prawa podatkowego.
Może to spowodować dysonans dla osób np. zatrudnionych u armatora norweskiego – urzędy mogą powziąć wątpliwość co do zastosowania ryczałtu jeżeli dochody mogą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych w Polsce (w przypadku zlikwidowania ulgi abolicyjnej pozwalającej na zredukowaniu podatku do zera).
Odpowiedź
Proponowany przepis art. 51d ust. 5 reguluje zasady dotyczące unikania podwójnego opodatkowania dochodów podatnika opodatkowanego ryczałtem od pracy na statkach morskich. Dzięki postanowieniom tego przepisu wyeliminowano podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych w państwach, z którymi zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wg metody proporcjonalnego odliczenia, oraz w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W wyniku zastosowania tej normy podatnik będzie mógł odliczyć od obliczonego ryczałtu od pracy na statkach morskich podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie (oczywiście w wysokości nie większej niż część ryczałtu od pracy na statkach morskich obliczona za okres pracy w tym państwie).
Rozwiązanie to jest w pełni zgodne z ogólnie obowiązującymi zasadami unikania podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych i zapewnia realizację umów odwołujących się do metody proporcjonalnego odliczenia.
Należy podkreślić, że art. 51d ust. 5 stanowi o odpowiednim stosowaniu art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli stosowaniu tych przepisów z uwzględnieniem konstrukcji prawnej ryczałtu od pracy na statkach morskich, a więc przede wszystkim sposobu obliczania podatku wg stawek dziennych.
Całkowicie niezrozumiały jest zarzut niezgodności tego rozwiązania z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego poprzez połączenie dwóch różnych form opodatkowania dochodów. Odesłanie do odpowiedniego stosowania tych przepisów w żaden sposób nie uprawnia do wysuwania takich konkluzji. Dodatkowo można wskazać, że do odpowiedniego stosowania tych przepisów do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odsyła już obecnie obowiązujący art.12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Z założenia każdy podatnik może się w Polsce rozliczać wg zasad ogólnych. Skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest alternatywą uzależnioną od wyboru podatnika. W zakresie ryczałtu od pracy na statkach morskich sposób wyboru tej formy opodatkowania reguluje art. 51c. Wobec tego niezrozumiała jest obawa co do wątpliwości urzędów skarbowych co do zastosowania ryczałtu w przypadku likwidacji ulgi abolicyjnej. Prawdopodobnie wątpliwości wynikają            z niezrozumienia istoty odesłania zawartego w art. 51d ust. 5.
Inne dochody, w tym osiągane w kraju, podlegają opodatkowaniu wg form przewidzianych dla takich dochodów (nie wpływają na ryczałt od pracy na statkach morskich.
Likwidacja ulgi abolicyjnej nie wpływa w negatywny sposób na stosowanie przepisów o ryczałcie od pracy na statkach morskich. Ulgi abolicyjnej nie stosuje się do tego podatku. Likwidacja tej ulgi może zwiększyć dla podatników atrakcyjność tej formy opodatkowania.

5. Tutaj jest bardzo kontrowersyjny zapis :
Art 51 f  
Ryczałt od pracy na statkach morskich wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
Odpowiedź
W zakresie art.51f ust.4
Z zapisu wynika, że z zasady podatek wynikający ze złożonego zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy. Ponieważ jednak rozliczenie podatnika może być nieprawidłowe, wtedy zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (prawidłową) i wtedy podatek należny za dany rok wynika z tej decyzji. Zapis ten jest standardem dla podatków podlegających samoobliczeniu przez podatników (zob np. art. 21 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) musi mieć możliwość "korekty" błędnego rozliczenia podatnika poprzez określenie właściwej wysokość zobowiązania podatkowego. Określenie zobowiązania następuje na podstawie obowiązujących przepisów regulujących dany podatek, którymi organ jest związany i nie ma dowolności w kształtowaniu wysokości zobowiązania. Z tych powodów przepis ten jest nie tylko prawidłowy, ale i niezbędny.

                                                                                                                                                Jacek Marzec
                                                                                                                                                     PSMG
Opinie, uwagi, pytania, komentarze prosimy kierować na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytany 2264 razy

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187