Andrzej Opitek

Andrzej Opitek

wtorek, 06 listopad 2018 19:14

Informacja bieżąca o nowelizacji ustawy

Szanowni Państwo
Drodzy Koledzy

Jak Państwu wiadomo, w dniu 12.10 br. nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz do Ministra Marka Gróbarczyka w sprawie naszego projektu nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych na statkach (treść pisma jest zamieszczona na naszej stronie www.).
Poniżej przedstawiamy Państwu pisma jakie do nas wpłynęły z Biura Prezesa Rady Ministrów i Pana Ministra Marka Gróbarczyka.Pismo Biura Prezesa Rady Ministrów - Kliknij    Pismo Ministra Marka Gróbarczyka - Kliknij 

WZNOWIENIE OBRAD NADZWYCZAJNEGO KONGRESU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z DNIA 16.06.2018r. Warszawa 10.11.2018r.

Zgodnie z art. 15 pp 2, 3, 4, 5 Statutu Stowarzyszenia, Zarząd Stowarzyszenia ogłasza na dzień 10.11.2018r. na godz. 11:00 w Warszawie ul. Zielna 39 (Budynek PAST), wznowienie obrad Nadzwyczajnego Kongresu Członków Stowarzyszenia z dnia 16.06.2018r. Obecność Członków Zwyczajnych obowiązkowa, Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniu oraz zabierać głos – nie mają jednak prawa głosowania.


PROGRAM NADZWYCZAJNEGO KONGRESU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:
1.    Wznowienie obrad Kongresu przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.
2.    Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia.
3.    Dyskusja i składanie wniosków.
4.    Głosowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków.
5.    Zakończenia Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.


Gdynia 10.10.2018r.                            Prezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                            Mgr Marian Banaś

                                                    Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
                                                                 Łukasz Gojke

 

 Zaproszenie na kongres - Kliknij            Projekt Statutu - Kliknij 

poniedziałek, 29 październik 2018 21:14

PISMO DO PREMIERA

                                                                                                                                                       Gdynia 12.10.2018

                                                                                           Pan
                                                                                  Mateusz Morawiecki  
                                                                                  Prezes Rady Ministrów
                                                                                                   
Szanowny Panie Premierze,

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi morza opracowało  projekt nowelizacji ustawy dotyczący opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych na statkach morskich  jednolitym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Problem braku stosownych uregulowań w zakresie opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych   nie został do tej pory uregulowany i w sposób istotny ogranicza możliwości zatrudnienia oraz przyczynia się do odpływu kadr za granicę. Polska niestety jest niechlubnym wyjątkiem wśród krajów europejskich, gdzie sprawy zwolnienia z opodatkowania  pracowników zatrudnionych na statkach morskich uregulowane są na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych.
Projekt PSMG wprowadza alternatywny sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy na statkach morskich, a jego zaletami w stosunku do innych form opodatkowania są proste i przewidywalne zasady ustalania należnego podatku. Podatek ten głównie będzie obejmował pracowników zatrudnionych na statkach morskich zarejestrowanych pod tanimi banderami określanymi również jako raje podatkowe. Stanowi on też element wspierania polskiej narodowej bandery gdzie sami marynarze podlegają zwolnieniu podatkowemu. Ta forma opodatkowania w bezpośredni sposób bez angażowania administracji skarbowej przyniesie setki milionów złotych wpływów do budżetu państwa.
Wysokość podatku oraz jego forma  została określona na podstawie podobnych rozwiązań stosowanych na Łotwie, Danii , Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji. Jednocześnie uwzględnia ona specyfikę polskiego systemu podatkowego, uzupełniając katalog obecnie występujących zryczałtowanych form opodatkowania przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Projekt po jego publikacji w mediach społecznościowych spotkał się z bardzo szerokim i pozytywnym  odzewem wśród samych marynarzy. Pojawiły się oczywiście głosy krytyki, które przede wszystkim wynikają z obawy ujawnienia organom Krajowej Administracji Skarbowej źródeł obecnie osiąganych dochodów, nieopodatkowanych w Polsce wbrew obowiązującym przepisom. W istocie więc potwierdzają konieczność wprowadzenia zasad opodatkowania takich dochodów skłaniających podatników do opodatkowania ich w kraju, a więc możliwych do zaakceptowania przez wszystkie zainteresowane strony. W naszej ocenie zaproponowane rozwiązania mogą być odpowiedzią na takie oczekiwania. Zapewnią nie tylko wzrost dochodów budżetowych, ale przyczynią się również do uregulowania sytuacji prawnej wielu ludzi morza, dając im szansę na rzetelne wypełnianie swoich obowiązków podatkowych.
W projekcie zastosowano regułę 183 dni przepracowanych na statku jako warunek konieczny do objęcia tym rodzajem opodatkowania. Wielkość i rodzaj opodatkowania wynika z  charakteru zatrudnienia, który w większości opiera się na systemie kontraktowym. Stałe umowy o pracę w dalszym ciągu należą bowiem w tej branży do wyjątków. Okresy zatrudnienia są bardzo różne i zależą od tego, czy uda się podpisać następny kontrakt. Na zatrudnienie nie tylko marynarzy istotny wpływ ma niejasność i zmienność umów międzynarodowych regulujących w tym przypadku ulgę podatkową. Zmienne i nieprzewidywalne interpretacje tych przepisów  odstręczają zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugowe przed zatrudnianiem polskich pracowników nie tylko marynarzy. To w istotny sposób przekłada się na problemy ze szkoleniem nowych kadr i co bardzo istotne do odpływu naszych kadr za granicę. Dlatego jasne i przejrzyste przepisy mają zahamować ten trend oraz przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia i otwarcia na nowe rynki pracy.
Wielkość opodatkowania uzależniona jest od stanowiska pracy oraz czasu przepracowanego na statku, ale nie mniej niż 183 dni. Wzorem innych krajów do tego czasu pracy można wliczyć okresy odbytych szkoleń zawodowych , dojazdów na statek czy niezdolności do pracy wynikłej z wypadku na statku.
Brak konieczności korzystania z doradztwa prawnego celem optymalizacji podatkowej dla wyrównania poziomu obciążeń fiskalnych do podobnego poziomu stosowanego przez konkurencyjne państwa pochodzenia marynarzy poprawi również sytuację materialną polskich marynarzy tu i teraz,  a nie w odległej perspektywie.
Projektowana nowelizacja ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia, o których mowa w § 39 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.  z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.).

Oczywiście jest to projekt ustawy i dlatego zwracamy się do Pana Premiera o wsparcie tej ważnej inicjatywy oraz jesteśmy otwarci na dyskusje związaną z tym projektem.

    Inż. Kpt. Ż.W. Józef Gawłowicz                                                                    Jacek Marzec
                                                                                                                Pełnomocnik PSMG

 

PS. W dniu 12.10. 2018 pismo w sprawie naszego projektu nowelizacji ustawy dotyczącej opodatkowania dochodów pracowników zatrudnionych na statkach zostało skierowane do Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Teresy Czerwińskiej, Pana Ministra Marka Gróbarczyka oraz  Pana Jarosława Kaczyńskiego Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. W piśmie tym apelujemy o podjecie prac nad tym projektem oraz zwracamy uwagę dlaczego jest on tak istotny.

wtorek, 18 wrzesień 2018 18:42

Pytania i odpowiedzi do projektu ustawy.

Pytania i odpowiedzi do projektu ustawy.

Projekt ustawy spotkał się szerokim odzewem w środowisku ludzi morza. Poniżej zamieszczamy kilka pytań i odpowiedzi jakie pojawiły się w toku dyskusji.

1. Art.51a – zastanawiam się po co w ogóle przywołana jest klauzula 183 dni – w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania praca na statku jest już traktowana inaczej niż praca najemna na lądzie i tylko od dochodów z lądu stosuje się rozgraniczenie 183 dni. Ten zapis powoduje niepotrzebny miszmasz, a przypomnę, że zdecydowana większość krajów morskich zwalnia z podatku marynarzy w ogóle, jeśli przebywają na statku dłużej, niż 183 dni, a my tu deliberujemy nad wyborem metody.
Odpowiedź
Wprowadzenie 183 dni ma zapobiec nadużywaniu tego opodatkowania i jest najprostszym szeroko już stosowanym na świecie rozwiązaniem. Nie może być tak iż ktoś spędzi na statku 5 dni ( technik czy serwisant) i będzie podlegał temu rodzajowi opodatkowania. W czas pracy można wliczyć kursy i dojazdy na statek ( maksymalnie 4 dni na dojazd i 4 na powrót).

2. Co do odpisywania od kwoty do podatku opłat na fundusze emerytalne i ubezpieczenie zdrowotne – powinno dotyczyć wszystkich, nie tylko ZUS ale tych opłacanych prywatnie, tych opłacanych w firmie, gdyż w przypadku dużych firm istnieje coś takiego jak wewnętrzny fundusz emerytalny opłacany po połowie przez firmę zatrudniającą jak i samego zatrudnionego.
Odpowiedź
Projekt przewiduje obniżenie ryczałtu od pracy na statkach morskich o kwotę opłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 51e ustawy). Odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne (tzw. ZUS) nie przewidziano, ponieważ podlegają one odliczeniu od dochodu (podatek dochodowy od osób fizycznych) lub przychodu (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych),   a nie od podatku. Kwestię tę uwzględniono ustalając dzienną stawkę ryczałtu.

3. Dziękuje z e-mail z informacja, dobrze wiedzieć że ktoś próbuje tą problematyczną dla nas sytuacje rozwiązać w korzystny sposób dla marynarzy. Zapoznałem się z treścią proponowanej ustawy i mam wątpliwości dotyczące Art.1
podpunkt 1) ... statek w żegludze międzynarodowej w rozumieniu ustawy o podatku tonażowym z 2006 roku, w której znalazłem taka definicje:
4) żegludze międzynarodowej – rozumie się przez to żeglugę morską wykonywaną między:
a) portami polskimi a portami zagranicznymi, w tym także między portami polskimi, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek dalszej podróży morskiej do portu zagranicznego, lub
b) portami polskimi a miejscami przeznaczenia położonymi poza granicą polskich wód terytorialnych,
c) portami zagranicznymi;   

W przypadku naszego statku mogą powstać pewne wątpliwości.
Odpowiedź
W naszym projekcie nie ma zapisu „ do transportu towarów i ludzi” co jest kluczowe aby objąć zakresem działania wszystkie statki pływające na morzu.
Te zapisy są znacznym postępem i uproszczeniem w stosunku do tych funkcjonujących i obowiązujących w Ustawie o Pracy na Morzu, gdzie występuje podział na statki morskie, niekonwencjonalne o polskiej przynależności etc.
Można w tym przypadku pokusić się  o zmianę Art. 51 a.1. jak zaproponowano poniżej. Niemniej pamiętać należy iż jest to głęboko idąca zmiana mająca odniesienie do innych aktów prawnych.
 
Art.51a.1. Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich, zwany dalej „ryczałtem od pracy na statkach morskich”, mogą płacić podatnicy osiągający przychody z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze morskiej wykonywanej poza granicą polskich wód terytorialnych oraz  na polskich morskich wodach wewnętrznych i polskich wodach terytorialnych, pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek podróży do lub z portów zagranicznych albo miejsc przeznaczenia położonych poza granicą polskich wód terytorialnych, wykonywanej łącznie przez okres przekraczający 183 dni w roku podatkowym.

4. Ustawa w art. 51 d.5 wskazuje, iż przepisy art. 27 ust 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym stosuje się odpowiednio.      Ww. przepisy znajdują odniesienie do zastosowania metody proporcjonalnego odliczenia (w przypadku umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ust9 jak i jej braku ust 9a) co wprost odnosi się do ogólnych zasad opodatkowania dochodu. Ryczałt, natomiast jest szczególną formą opodatkowania dochodu i ta forma nie może łączyć się z formą opodatkowania dochodu na zasadach ogólnych. Połączenie dwóch różnych form opodatkowania dochodu jest niezgodne z obowiązującymi       w Polsce przepisami prawa podatkowego.
Może to spowodować dysonans dla osób np. zatrudnionych u armatora norweskiego – urzędy mogą powziąć wątpliwość co do zastosowania ryczałtu jeżeli dochody mogą zostać opodatkowane na zasadach ogólnych w Polsce (w przypadku zlikwidowania ulgi abolicyjnej pozwalającej na zredukowaniu podatku do zera).
Odpowiedź
Proponowany przepis art. 51d ust. 5 reguluje zasady dotyczące unikania podwójnego opodatkowania dochodów podatnika opodatkowanego ryczałtem od pracy na statkach morskich. Dzięki postanowieniom tego przepisu wyeliminowano podwójne opodatkowanie dochodów osiąganych w państwach, z którymi zawarto umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wg metody proporcjonalnego odliczenia, oraz w państwach, z którymi Polska nie zawarła umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W wyniku zastosowania tej normy podatnik będzie mógł odliczyć od obliczonego ryczałtu od pracy na statkach morskich podatek dochodowy zapłacony w obcym państwie (oczywiście w wysokości nie większej niż część ryczałtu od pracy na statkach morskich obliczona za okres pracy w tym państwie).
Rozwiązanie to jest w pełni zgodne z ogólnie obowiązującymi zasadami unikania podwójnego opodatkowania dochodów osób fizycznych i zapewnia realizację umów odwołujących się do metody proporcjonalnego odliczenia.
Należy podkreślić, że art. 51d ust. 5 stanowi o odpowiednim stosowaniu art. 27 ust. 9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli stosowaniu tych przepisów z uwzględnieniem konstrukcji prawnej ryczałtu od pracy na statkach morskich, a więc przede wszystkim sposobu obliczania podatku wg stawek dziennych.
Całkowicie niezrozumiały jest zarzut niezgodności tego rozwiązania z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego poprzez połączenie dwóch różnych form opodatkowania dochodów. Odesłanie do odpowiedniego stosowania tych przepisów w żaden sposób nie uprawnia do wysuwania takich konkluzji. Dodatkowo można wskazać, że do odpowiedniego stosowania tych przepisów do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odsyła już obecnie obowiązujący art.12 ust. 12 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Z założenia każdy podatnik może się w Polsce rozliczać wg zasad ogólnych. Skorzystanie ze zryczałtowanej formy opodatkowania jest alternatywą uzależnioną od wyboru podatnika. W zakresie ryczałtu od pracy na statkach morskich sposób wyboru tej formy opodatkowania reguluje art. 51c. Wobec tego niezrozumiała jest obawa co do wątpliwości urzędów skarbowych co do zastosowania ryczałtu w przypadku likwidacji ulgi abolicyjnej. Prawdopodobnie wątpliwości wynikają            z niezrozumienia istoty odesłania zawartego w art. 51d ust. 5.
Inne dochody, w tym osiągane w kraju, podlegają opodatkowaniu wg form przewidzianych dla takich dochodów (nie wpływają na ryczałt od pracy na statkach morskich.
Likwidacja ulgi abolicyjnej nie wpływa w negatywny sposób na stosowanie przepisów o ryczałcie od pracy na statkach morskich. Ulgi abolicyjnej nie stosuje się do tego podatku. Likwidacja tej ulgi może zwiększyć dla podatników atrakcyjność tej formy opodatkowania.

5. Tutaj jest bardzo kontrowersyjny zapis :
Art 51 f  
Ryczałt od pracy na statkach morskich wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku.
Odpowiedź
W zakresie art.51f ust.4
Z zapisu wynika, że z zasady podatek wynikający ze złożonego zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy. Ponieważ jednak rozliczenie podatnika może być nieprawidłowe, wtedy zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy - Ordynacja podatkowa organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego (prawidłową) i wtedy podatek należny za dany rok wynika z tej decyzji. Zapis ten jest standardem dla podatków podlegających samoobliczeniu przez podatników (zob np. art. 21 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, art. 45 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Organ podatkowy (naczelnik urzędu skarbowego) musi mieć możliwość "korekty" błędnego rozliczenia podatnika poprzez określenie właściwej wysokość zobowiązania podatkowego. Określenie zobowiązania następuje na podstawie obowiązujących przepisów regulujących dany podatek, którymi organ jest związany i nie ma dowolności w kształtowaniu wysokości zobowiązania. Z tych powodów przepis ten jest nie tylko prawidłowy, ale i niezbędny.

                                                                                                                                                Jacek Marzec
                                                                                                                                                     PSMG
Opinie, uwagi, pytania, komentarze prosimy kierować na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

wtorek, 11 wrzesień 2018 18:16

Projekt ustawy PSMG dla Ludzi Morza

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi morza złożyło do Ministerstwa Finansów projekt dotyczący opodatkowania pracowników zatrudnionych na statkach morskich jednolitym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.
Problem braku stosownych uregulowań w zakresie opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych   nie został do tej pory uregulowany i w sposób istotny ogranicza możliwości zatrudnienia oraz przyczynia się do odpływu kadr za granicę. Polska niestety jest niechlubnym wyjątkiem wśród krajów europejskich, gdzie sprawy opodatkowania pracowników zatrudnionych na statkach morskich uregulowane są na podstawie dwustronnych umów międzynarodowych. Inne kraje poprzez stosowanie wszelakich ulg i zachęt bardzo silnie wspierają rozwój branży morskiej oraz zatrudnienie na statkach. Projekt PSMG jest skierowany co należy podkreślić do wszystkich ludzi morza w tym również do branży off-shore. W projekcie zastosowano regułę 183 dni przepracowanych na statku jako warunek konieczny do objęcia tym rodzajem opodatkowania. Wynika to z charakteru zatrudnienia, który w większości opiera się na systemie kontraktowym. Stałe umowy o pracę w dalszym ciągu należą bowiem w tej branży do wyjątków. Okresy zatrudnienia są bardzo różne i zależą od tego, czy uda się podpisać następny kontrakt. Na zatrudnienie nie tylko marynarzy istotny wpływ ma niejasność i zmienność umów międzynarodowych regulujących w tym przypadku ulgę podatkową. Zmienne i nieprzewidywalne interpretacje tych przepisów  odstręczają zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugowe przed zatrudnianiem polskich pracowników nie tylko marynarzy. To w istotny sposób przekłada się na problemy ze szkoleniem nowych kadr i co bardzo istotne do odpływu naszych kadr za granicę. Dlatego jasne i przejrzyste przepisy mają zahamować ten trend oraz przyczynić się do zwiększenia zatrudnienia i otwarcia na nowe rynki pracy.
Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać wszyscy zatrudnieni na statkach morskich o ile uznają, iż jest ona dla nich korzystna lub pozostać przy poprzedniej formie opodatkowania, czy zwolnienia. Wielkość opodatkowania uzależniona jest od stanowiska pracy oraz czasu przepracowanego na statku, ale nie mniej niż 183 dni. Wzorem innych krajów do tego czasu pracy można wliczyć okresy odbytych szkoleń zawodowych , dojazdów na statek czy niezdolności do pracy wynikłej z wypadku na statku.
O samego początku prace nad stosownymi rozwiązaniami wspierane były przez Panią Poseł Dorotę Arciszewską-Mielewczyk Przewodniczącą Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

                                                                                                                                           Jacek Marzec
                                                                                                                                                     PSMG

USTAWA PROJEKT PSMG - Kliknij   

 

 Opinie, uwagi, pytania, komentarze prosimy kierować na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NADZWYCZAJNY KONGRES CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

Szczecin 16.06.2018r.

 

Zgodnie z art. 15 pp 2, 3, 4, 5 Statutu Stowarzyszenia Kolegium zwołuje na dzień 16.06.2018r. na godz. 11:00 w Szczecinie ul. Papieża Pawła VI 2, (Arcybiskupie Wyższe Seminarium Duchowne) w Sali 205, Nadzwyczajny Kongres Członków Stowarzyszenia. Obecność Członków Zwyczajnych obowiązkowa, Członkowie wspierający mogą uczestniczyć w zebraniu oraz zabierać głos – nie mają jednak prawa głosowania.

W przypadku gdy w pierwszym terminie nie będzie quorum drugi termin Nadzwyczajnego Kongresu zostaje wyznaczony na godz. 12:00 w tym samym miejscu i dniu.

PROGRAM NADZWYCZAJNEGO KONGRESU CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Kongresu przez Prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.
 3. Odczytanie i ewentualne uzupełnienie programu o zgłoszone wnioski i ich przegłosowanie.
 4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Sprawdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawomocności Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.
 7. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 8. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.
 9. Sprawozdanie Kolegium z działalności za rok 2017.
 10. Głosowanie absolutorium dal Zarządu za 2017 rok.
 11. Dokonanie zmian w składach organów statutowych Stowarzyszenia.
 12. Propozycje zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 13. Dyskusja i składanie wniosków.
 14. Głosowanie zgłaszanych projektów uchwał i wniosków.
 15. Zakończenia Nadzwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia.

 

 

Gdynia 30.05.2018r.                                                                                                     Przewodniczący Kolegium

                                                                                                                                 Kpt. ŻW. Józef Gawłowicz

 

PLIK DO POBRANIA

niedziela, 25 marzec 2018 18:14

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Alleluja!   Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy w składamy serdeczne życzenia radując się z Wami ze zwycięstwa Chrystusa Pana.
Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozproszy mroki Waszego życia, niech Was prowadzi, dodaje mocy i siły do pokonywania życiowych słabości.
Niech Was obdarza Radością, Miłością i Pokojem.
Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzy Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Morsko - Gospodarczego

Józef Gawłowicz
Marian Banaś
Adrian Markiewicz
Arkadiusz Dworzak
Wojciech Grochowalski
Jan Kubik
Andrzej Opitek

Życzenia Wielkanocne ks. bp Antoniego Pacyfika Dydycza

W dniu 17.03.2018 roku w Łodzi Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodziło 98 rocznicę zaślubin Polski z morzem. W tym roku Kapituła naszego Stowarzyszenia uhonorowała pamiątkowymi pierścieniami oraz statuetkami "Animus et Semper Fidelis" trzy osoby:

- JE ks.abpa Marka Jędraszewskiego;
- Panią Premier Beatę Szydło;
- Panią Poseł Małgorzatę Wassermann.

 

Wystąpienie bp. Antoniego Pacyfika Dydycza

Prelekcja dr Piotra Szubarczyka – IPN Oddział w Gdańsku: „Trauma Polski i ustawa o IPN”

Nagroda "Animus et Semper Fidelis" 2018 dla abp Marka Jędraszewskiego - odbiera ks. Karol Litawa

Nagroda "Animus et Semper Fidelis" 2018 dla Pani Premier Beaty Szydło - odbiera min Paweł Szrot

Nagroda "Animus et Semper Fidelis" 2018 dla Pani poseł Małgorzaty Wassermann

Prelekcja kapitana żeglugi wielkiej Józefa Gawłowicza: „Gryfici – sojusznicy Jagiellonów”

List okolicznościowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Pana Jarosława Kaczyńskiego

Schola Dziecięco - Młodzieżowa parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Moszczenicy
Msza św. w intencji Ludzi Morza

 

poniedziałek, 19 marzec 2018 22:44

Relacja z obchodów 98 rocznicy zaślubin z morzem

W dniu 17.03.2018 roku w Łodzi Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego obchodziło 98 rocznicę zaślubin Polski z morzem. W tym roku Kapituła naszego Stowarzyszenia uhonorowała pamiątkowymi pierścieniami oraz statuetkami "Animus et Semper Fidelis" trzy osoby:

- JE ks.abpa Marka Jędraszewskiego;
- Panią Premier Beatę Szydło;
- Panią Poseł Małgorzatę Wassermann.

Relacja zdjęciowa z przebiegu uroczystości, za kilka dni zapraszam do obejrzenia materiału filmowego.

                          

poniedziałek, 26 luty 2018 19:26

98 ROCZNICA ZAŚLUBIN POLSKI Z MORZEM

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E.Kwiatkowskiego
   Tegoroczne uroczystości 98. rocznicy Zaślubin Polski z morzem organizujemy w Łodzi, w sobotę 17 marca 2018 godz. 15.00 u salezjanów (ul. Wodna 34), początek Mszą Świętą następnie przejście do nowoczesnej auli na wydarzenia wręczania statuetek, występy artystyczne, konferencję popularnonaukową, miłe rozmowy....
Kapituła przyznająca statuetki i pamiątkowe pierścienie "Animus et Semper Fidelis" nagrodziła nimi w tym roku:

- JE ks.abpa Marka Jędraszewskiego    
- Panią Premier Beatę Szydło               
- Panią Poseł Małgorzatę Wassermann 
   
   Ponieważ spodziewamy się dużej liczby gości, chcemy zapewnić Wszystkim Państwu komfort, miejsce w auli, parkingi, poczęstować gorącymi i chłodnymi napojami, deserami, a na koniec zaprosić wszystkich na gorący poczęstunek - prosimy pilnie o potwierdzanie swojej obecności (przybycia do Łodzi) do 10 marca 2018. Potwierdzenia prosimy nadsyłać:
pocztą tradycyjną, mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , telefonicznie do biura Fundacji Kultury i Biznesu w godz. 8-16 tel. 42 632 79 39, oraz telefonicznie lub SMS na numer 501 231 262.
Wstęp do auli będzie pilnowany i będą sprawdzane Zaproszenia - każdy gość musi okazać się owym druczkiem wysłanym do Państwa, jest to jednocześnie karta wstępu na wydarzenia. Zaproszenia są imienne, wypisane piórem i podpisane własnoręcznie przez organizatora, każde dla jednej osoby (!), prosimy nikomu ich nie odstępować i nie przekazywać.
   Koszt organizacji takiego wydarzenia jest wysoki, w związku z tym przypominamy i prosimy o pilne uregulowanie składek członkowskich na konto nr: 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187. Tym którzy płacą składki regularnie serdecznie dziękujemy, wszystkich zachęcamy też do przekazywania dodatkowych dotacji finansowych na nasze konto na cele statutowe Stowarzyszenia.
    
    Program uroczystości:
I. Kościół Salezjanów pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, ul. Wodna 34 w Łodzi (15 min spacerem od dworca Łódź Fabryczna):
godz. 14.40 – koncert organowy w wykonaniu uczniów Salezjańskiej Szkoły Muzycznej w Lutomiersku
godz. 15 – Msza święta koncelebrowana w intencji Ludzi Morza

II. aula Zespołu Szkół Salezjańskich im. ks. Bosko:
godz. 16.30 - 17 – przejście z kościoła do auli, powitania
godz. 17 – ceremonia wręczania statuetek i pierścieni
godz. 17.15 – 17.30 – przerwa kawowa
godz. 17.30 – 18.30 – konferencja, prezentacja trzech referatów:

1. inż. Adam Borodziuk – zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku:
„Nowoczesne metody ochrony brzegów morskich”
2. Józef Gawłowicz – kapitan żeglugi wielkiej: „Gryfici – sojusznicy Jagiellonów”
3. dr Piotr Szubarczyk – IPN Oddział w Gdańsku: „Trauma Polski i ustawa o IPN”

godz. 18.30 – poczęstunek
godz. 19.30 – zamknięcie uroczystości

Artystycznie uroczystości wzbogacą: schola dziecięco-młodzieżowa parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Moszczenicy oraz "Kapela znad Baryczy" z Odolanowa.

Z pozdrowieniem, z Panem Bogiem - Wojciech Stanisław Grochowalski
(organizator wykonawczy, członek zarządu Stowarzyszenia)

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187