Andrzej Opitek

Andrzej Opitek

środa, 02 październik 2019 17:35

LIST OTWARTY DO PREZESA NIK MARIANA BANASIA

                                                                                                                   Gdynia dn. 02.10.2019r.

Polskie Stowarzyszenie Morskie – Gospodarcze

im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

                                                                            Szanowny Pan Prezes Najwyższej Izby Kontroli

                                                                                                                               Marian Banaś

 

                                                                   LIST OTWARTY

Drogi Marianie, piszemy do Ciebie w poczuciu obowiązku formalnego, moralnego, najwyższego szacunku wobec Twojej uczciwości, rzetelności, patriotycznego oddania sprawom naszego Narodu i naszego Państwa.

Absurdalne zarzuty w postaci kłamstw, pomówień i manipulacji nie zmienią ani Twojej osobowości, ani nie naruszą Twojej prawdziwej opinii, pozostaniesz człowiekiem na wskroś uczciwym i godnym zaufania.

Znamy się z Tobą od dawna, obserwowaliśmy Twoją postawę w Ministerstwie Finansów, jeszcze w rządzie śp. Jana Olszewskiego, znamy Twój życiorys Polaka Patrioty, znamy Twoją niesamowitą pracowitość i skuteczność w działaniu.

Zaufanie okazane Ci przez Sejm i tych, którzy Ciebie wytypowali na pozycję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, potwierdzają właściwość decyzji.

Przysłowie mówi: „Pies szczeka, karawana idzie” i tak na pewno ta sprawa musi pójść dalej.

Strach tych, którzy w swoim przerażeniu zdali sobie sprawę z tego, że po wypełnieniu zadania zatrzymania strumienia setek miliardów złotych, które płynęły do ich złodziejskich kieszeni, zatrzymasz jeszcze większe sumy, które być może jeszcze nadal tam błądzą.

Przypominamy wszystkim, którzy ten list czytają, że to właśnie Ty, Marian Banaś - jako Minister Finansów RP opracowałeś osobiście i złożyłeś na ręce Prezesa Rady Ministrów zrównoważony bilans przychodów i rozchodów naszego Państwa - tego dotąd nikt nie dokonał.

W wielu rozmowach bezpośrednich i szczerych mówiłeś nam wielokrotnie: co zrobisz, jak zrobisz i dlaczego , uzupełniając że słowa „ Bóg - Honor – Ojczyzna „  to nie jest pusty slogan.

 

                                                               W imieniu Stowarzyszenia

                                               Z należytym szacunkiem i serdecznym pozdrowieniem

 

                                              Zbigniew Wysocki           Zbigniew Sulatycki

wtorek, 24 wrzesień 2019 10:49

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI


W imieniu Kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego w Wielu ks. Jana Flisikowskiego oraz Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego zapraszamy na Uroczysty Akt Pośmiertnego Awansu decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy śp. ks. ppłk.Józefa Wryczy na stopień GENERAŁA BRYGADY.  Uroczystość odbędzie się na terenie Kalwarii Wielewskiej w Wielu w dniu 29.09.2019 o godz. 9:00.Zapraszamy na tę Uroczystość wszystkich Członków i Sympatyków Stowarzyszenia. 

                                                                                                                                                Zarząd PSMG

                       Program Uroczystości – 29.09.2019r. - Wiele

godz. 8:45: Uroczysty przemarsz spod Kościoła do miejsca Celebry /przed Kaplicą Grobu Pańskiego na Kalwarii Wielewskiej/
godz. 9:00: Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem JE Ks. dra Arkadiusza Okroja
                    - Sufragana Diecezji Pelplińskiej
                      Przedstawienie sylwetki  Ks. Płk. Józefa Wryczy i wygłoszenie laudacji przez
                      Prof. dra hab. Andrzeja Gąsiorowskiego
                      Odegranie hymnu Państwowego przez Orkiestrę
                      Odczytanie decyzji Prezydenta RP o pośmiertnym awansie Ks. Płk. Józefa Wryczy
                      na Generała Brygady
                      Przekazanie na ręce Rodziny Aktu awansu
                      Przemówienie w imieniu  Prezydenta RP
                      Przemówienie w imieniu Premiera RP
                      Przemówienie przedstawiciela PSMG
                      Przejście do pamiątkowych tablic
                      Pobłogosławienie tablic przez JE Ks. Biskupa Arkadiusza
                      Złożenie kwiatów przez delegacje
                      Powrót do plebanii na posiłek
godz. 13:00 Koncert patriotyczny w wykonaniu „Kapeli znad Baryczy”
                     i występ Jana Pietrzaka z Zespołem
                     /Scena plenerowa nad jeziorem Wielewskim/Poniżej materiały do pobrania.  ZAPROSZENIE UZASADNIENIE PREZYDENTA RP

wtorek, 06 sierpień 2019 18:22

PSMG w obronie abp Marka Jędraszewskiego

                                                                                                          Gdynia,05.08.2019

                                                    O Ś W I A D C Z E N I E

    Animus et Semper Fidelis czyli  - odważny  i zawsze wierny, takim pokazał się nam wszystkim           J.E. Arcybiskup Marek Jędraszewski, odpowiedzialny hierarcha Kościoła  Katolickiego  i obrońca naszej  najwyższej racji stanu -  w nawiązaniu  do tradycji  wielu swoich poprzedników w historii Polski                i Kościoła.

    W roku 966 na wniosek króla przyjęliśmy chrzest w wierze katolickiej i na tym fundamencie nadal trwamy. Arcybiskup wskazuje na zagrożenia wynikające  z inwazji kolejnej zarazy ideologicznej i przed nią nas przestrzega.

     Dziękując Księdzu  Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu wyrażamy nasze przekonanie,             że dołączą do niego  wszyscy zatroskani o naszą Ojczyznę we wspólnocie  z naszą władzą w dobrej zmianie.

   Wierzymy, że  Boża Opatrzność przyjdzie nam z pomocą.                                                        

 

         Za  Polskie Stowarzyszenie Morskie - Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

          

  Przew. Komisji Rewizyjnej   PSM-G           Honorowy   Przewodniczący PSM-G                        

        Kpt.ż.w.inż. Józef Gawłowicz.     St.Mech.inż. Zbigniew Wysocki                                                           

Jan Szyszko, Zbigniew Wysocki
Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju Polski
Szanowni Państwo

Zrozumieć rozwój
Nie ulega wątpliwości, że człowiek swoją działalnością gospodarczą w przeszłości przyczynił się do degradacji środowiska przyrodniczego. Zaowocowało to pogorszeniem stanu wód, powietrza i doprowadziło do zaniku występowania wielu gatunków roślin i zwierząt. Spalając coraz więcej zasobów energetycznych powodował wzrost zanieczyszczenia atmosfery a wycinając lasy doprowadził, także do pustynnienia znacznych obszarów świata. 1/3 populacji ludzkiej cierpi na brak dobrej wody a mieszkańcy większości dużych aglomeracji miejskich posiadają złej jakości powietrze. Degradacja gleb w wielu rejonach świata to obniżenie produkcji rolnej skorelowane ze wzrostem bezrobocia i głodem. Powyższe fakty doprowadziły do utopijnych stwierdzeń, że ludzkości grozi przegęszczenie populacji a jedynym wyjściem jest brutalna ingerencja w procesy populacyjne. Reakcją na tego rodzaju „filozofię” jest koncepcja zrównoważonego rozwoju. Zakłada ona, że zrównoważony rozwój to nic innego jak wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych i przestrzeganiem praw człowieka. Fundamentem są tu dwa założenia. Pierwszym z nich jest to, że człowiek i populacja ludzka jest podmiotem a więc musi się rozwijać. Człowiek musi więc użytkować zasoby i przyrodnicze i powodować w nich zmiany i jest to nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. Drugim założeniem jest to, że żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych, Wręcz odwrotnie, może go poprawiać. Zaprezentowane powyżej założenia będą sloganem o ile procesu rozwoju nie będziemy monitorowali za pomocą takich wskaźników jak chociażby produkt krajowy brutto, liczba miejsc pracy, zdrowa struktura klas wieku, poprawa jakości życia mierzona jego długością, zdrowe dla człowieka powietrze, zdrowa dla człowieka woda i pełność składu gatunkowego rodzimych, dziko żyjących, gatunków roślin i zwierząt. Nie można bowiem mówić o zrównoważonym rozwoju przy ubożeniu społeczeństwa, rosnącym bezrobociu, braku ochrony życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, przewadze starszych klas wieku w populacji ludzkiej, skracaniu długości życia, a dalej pogarszaniu jakości powietrza, pogarszaniu jakości wody i zaniku rodzimych, dziko żyjących, gatunków roślin i zwierząt, których występowanie jest jedynym dobrym wskaźnikiem jakości stanu środowiska przyrodniczego. Polska to ewenement nie tylko w skali Europy ale i świata. To dzięki polskiemu rolnikowi, leśnikowi, myśliwemu, wędkarzowi i wyśmienitej kadrze naukowej z zakresu ekologii teoretycznej i stosowanej użytkowaliśmy tak nasze zasoby przyrodnicze, że zachowaliśmy je w idealnym stanie. Korzystaliśmy z tych zasobów przyrodniczych, służyły one człowiekowi i nie straciliśmy ani jednego z naszych rodzimych gatunków. To tym różnimy się od państw „starej piętnastki” UE gdzie intensyfikacja rolnictwa, liberalizacja leśnictwa i nieprzemyślany rozwój infrastruktury, zaowocował katastrofalnym stanem środowiska przyrodniczego. Objawiło się to tam lawinowym zanikiem rodzimych gatunków roślin i zwierząt, czego efektem stała się konieczność tworzenia sieci Natura 2000 dla przetrwania gatunków, w tych miejscach gdzie cokolwiek z nich pozostało. Europa nie podążała więc zgodnie z koncepcja zrównoważonego rozwoju i zmuszona jest teraz do ponoszenia wielkich kosztów aby odbudować to co zniszczyła a mianowicie występowanie rodzimych dziko żyjących, gatunków roślin i zwierząt.

Zmiana systemu społeczno-gospodarczego w Polsce i wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej to perspektywa szybkiego rozwoju gospodarczego. W tym miejscu należy sobie postawić pytanie: jaką drogą rozwoju będziemy kierować się w przyszłości? Czy będziemy bezkrytycznie naśladowali model rozwoju i wdrażali „osiągnięcia” państw „starej piętnastki”, czy też skorzystamy z szansy analizy popełnionych tam błędów związanych z ich rozwojem, błędów, których koszty naprawy często wielokrotnie przewyższają bogactwo tam skumulowane? Odpowiedź może okazać się zaskoczeniem szczególnie dla tych którzy w UE widzą niedościgniony wzór do naśladowania. Szansą jest kontynuowanie tego co jest dziedzictwem kulturowym  naszego Narodu. Szansą jest zrównoważony rozwój co konsekwentnie realizowaliśmy od wielu lat i winniśmy być wzorem dla jednoczącej się Europy. To jednocząca się Europa winna brać przykład z Polski a nie Polska z państw „starej piętnastki”

Lasy państwowe

Polskie lasy to ponad 9 milionów hektarów. W strukturze własnościowej dominują lasy publiczne - 82.8% powierzchni, w tym lasy pozostające w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - 78.0%. Gospodarka lasów państwowych, zgodnie z ustawą o lasach z 1991 roku, nastawiona jest na trwale zrównoważoną gospodarkę leśną. Lasy państwowe to miejsce pracy kilkudziesięciu tysięcy osób. Opiekują się oni potężnym majątkiem narodowym a o jego wielkości świadczy fakt, iż same nagromadzone zasoby drzewne, szacowane są obecnie na sumę około 400 mld zł. Zasoby te powstały dzięki bardzo solidnej i konsekwentnej pracy leśników. Od samego zarania gospodarki leśnej, mimo że pozyskiwaliśmy drewno, grzyby, jagody i zwierzynę, wydatnie zwiększyła się lesistość kraju i poprawił się przyrost masy drzewnej. Lasy państwowe dają stosunkowo mały dochód z działalności gospodarczej gdyż nastawione są głównie na funkcje ochronne. Z lasów państwowych korzystają natomiast nieodpłatnie miliony osób. O ich roli, w okresie dużego bezrobocia niech świadczą dane o skupie płodów leśnych. W roku 2002, kiedy to rejestrowano w miarę wiarygodnie dane, skupiono 9723 tony jagód, 5339 ton innych owoców leśnych oraz 2378 ton grzybów na ogólną sumę ponad 70 milionów złotych. Szacuje się, że nie dokumentowane korzyści ludności (potrzeby własne, sprzedaż przy drogach i na bazarach) były kilkanaście razy wyższe. Lasy państwowe są więc typowym przykładem realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Korzystano z zasobów przyrodniczych, pozyskiwano drewno, służyło ono człowiekowi i mamy go coraz więcej. Zbieraliśmy grzyby, jagody i polowaliśmy i nie straciliśmy ani jednego z dziko żyjących gatunków. Wręcz odwrotnie mamy ich coraz więcej a gatunki, które zniknęły już dawno z mapy „wysoko rozwiniętej Europy” chociażby takie jak żubr, bóbr są wręcz pospolite. Jest to również zasługa polskiego modelu łowiectwa opartego o trzy podstawowe założenia: własność zwierzyny w stanie dzikim własnością państwa, minimalna powierzchnia obwodów łowieckich o powierzchni minimum 3 tys. ha i jeden związek łowiecki , polski związek łowiecki zrzeszający ponad 120 tys. Członków, bezgranicznie oddanych pasji zrównoważonego rozwoju. Zrównoważonego rozwoju a więc korzystania ze zwierzyny łownej ale w takim zakresie aby nie ulegała zubożeniu i zapewniała byt innym gatunkom pośrednio lub bezpośrednio powiązanym z gatunkami zwierząt łownych. Patrząc na polskie łowiectwo i polskie leśnictwo możemy powiedzieć: to wzór dla jednoczącej się Europy w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju.  Krótko mówiąc użytkowaliśmy żywe zasoby przyrodnicze i mamy ich coraz więcej i jest szansa, że zostawimy je jeszcze w lepszym stanie dla następnych pokoleń.

Nie stracić szansy

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju wymaga zdecydowanie jasnego podziału obowiązków miedzy państwo i samorząd terytorialny.
Rolą państwa musi być zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego podczas gdy rolą samorządu kształtowanie kultury współżycia ze środowiskiem. Pod pojęciem bezpieczeństwa ekologicznego należy rozumieć nieograniczony dostęp każdego człowieka do dobrego dla niego powietrza, dobrej wody, możliwości rekreacji oraz zapewnienie występowania wszystkich dziko żyjących gatunków roślin i zwierząt. Obywatel nie musi wiedzieć jak zapewnić to bezpieczeństwo państwa. Jest to rola państwa i aby mogło ono pełnić tą rolę, w gestii resortu środowiska, zarządzającego na bazie solidnej wiedzy przyrodniczej, działami środowisko i gospodarka wodna, powinna pozostać:
- 30% kraju pokryte lasami państwowymi zapewniającymi z jednej strony ochronę wszystkich gatunków i możliwości ich użytkowania a z drugiej nastawianych na pełnienie wszelkich funkcji produkcyjnych.
- Bioróżnorodność przy założeniu, że zwierzęta w stanie dzikim są własnością państwa
- Gospodarka wodna zarządzana zlewniowo.
- Parki narodowe, służące głównie celom edukacyjnym i naukowym
- Strategiczne zasoby geologiczne
- Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym spajającym gospodarkę leśną i wodną w schemacie zatwierdzonej, zlokalizowanej, powstałej i skompensowanej na bazie wiedzy przyrodniczej, infrastruktury komunikacyjnej
- Monitoring środowiska i pełna informacja społeczeństwa o jego stanie przez organizację, będącą poza wpływem wszelkich sił politycznych i gospodarczych, powoływaną na okres 6-ciu lat przez Parlament.
- Reforma finansowania ochrony środowiska poprzez ewolucyjne zastępowanie funduszy ekologicznych na rzecz finansowania prze banki.
Pod pojęciem kultury współżycia ze środowiskiem należy rozumieć utylizacje i wykorzystywanie odpadów, oczyszczanie ścieków, walkę z hałasem itp. Winno to należeć do zadań administracji samorządowej, wyposażonej w odpowiednie prawo dotyczące również spraw finansowych.
Nie straćmy szansy i nadal z całą konsekwencją brońmy tego co jest istotą zrównoważonego rozwoju. Brońmy więc naszego dziedzictwa kulturowego pamiętając, że to co mamy to dzieło rąk naszych przodków. Brońmy więc Polskich Lasów Państwowych i Polskiego Związku Łowieckiego a więc dwóch instytucji które odegrały, odgrywają i muszą odgrywać decydującą rolę w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Naszej Ojczyzny.  
Brońmy a nie trwońmy czego przykładem jest:
- zniszczenie a obecnie brak planowania przestrzennego zarówno na szczeblu krajowym i regionalnym jak i lokalnym
- wyrwanie gospodarki wodnej z resortu środowiska miast integracji tego działu gospodarczego poprzez planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym i regionalnym z gospodarką leśną realizowaną głównie przez lasy państwowe
-  skandal wokół Puszczy Białowieskiej gdzie łamane jest prawo, gdzie oczerniana jest Polska, gdzie gnije ponad 6 milionów metrów sześciennych drewna o wartości ponad miliard dwieście milionów złotych a miejscowa ludność nie ma czym palić w piecach, gdzie giną tysiące hektarów chronionych siedlisk z występującymi tam chronionymi gatunkami a naprawa tego będzie kosztowała kolejne miliardy złotych, gdzie wygrywamy procesy przed Trybunałem Sprawiedliwości a gdzie milczymy i poddajemy się wrzaskowi medialnemu wąskiej grupie lewactwa . Trzeba być niezwykle bogatym państwem aby pozwolić sobie na takie marnotrawstwo
- ciągłe próby prywatyzacji lasów państwowych i dekompozycji polskiego modelu leśnictwa
- miast pożądanej reformy fundamentalna dekompozycja polskiego modelu łowiectwa a więc odrzucenie i szkalowanie ponad 120 tyś uzbrojonych, znających dobrze teren i przyrodę ludzi, „genetycznie zaprogramowanych” na obroną polskiej własności.

Jan Szyszko

Komunikat nr 522 Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Polskiego Stowarzyszenia Morkie-Gospodarcze im. Kwiatkowskiego

środa, 24 kwiecień 2019 17:59

Konferencja „Czysty „węgiel”

              Konferencja „Czysty  „węgiel” – Tuczno 6 -7 maja 2019

  Organizatorzy: Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW i  Polskie Stowarzyszenie Morskie-Gospodarcze im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

                                            Program  konferencji

6.05.2019. (poniedziałek)

godz. 15.00 Przyjazd uczestników i gości

godz. 16.30 Powitanie w Terenowej Stacji Badawczej „D&B Tuczno, ul. Moniuszki 1a.  powita prof. Jan Szyszko

godz.  17.00 – 19.40  Wizytacja obiektów badawczych „Martew” i „Krzywda” z  omówieniem tematu „kształtowanie pochłaniania  dwutlenku węgla przez drzewostany i gleby dla kształtowania ochrony bioróżnorodności i tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich”

godz. 20.00  Kolacja przy ognisku ,degustacja odnawialnych źródeł energii (OZE) pochodzących z krajobrazów polno- leśnych ukształtowanych przez zróżnicowane pochłanianie dwutlenku węgla. Zaprasza prof. Jan Szyszko 

07.05.2019. (wtorek)

godz.09.00  Msza św. w Kościele Parafialnym w Tucznie z udziałem J.E. Ks.Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza

godz 10.00 Otwarcie Konferencji   prof. dr hab. Jan Szyszko i  H. Przewodniczący PSM-G im. E. Kwiatkowskiego inż. Zbigniew Wysocki

Referaty:

godz. 10.20 Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski Prof.dr hab. Jan Szyszko „Polityka klimatyczna w świetle konwencji klimatycznej ONZ i Porozumienia Paryskiego                                                                         

godz. 10.40 Były Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Doradca Prezydenta RP d.s. klimatu Paweł Sałek  „Pakiet klimatyczno-energetyczny, wizja polityki klimatycznej UE”

godz.11.10  Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska prof.dr hab. Mariusz Jędrysek „Polskie zasoby energetyczne ze szczególnym uwzględnieniem  węgla kamiennego”

11.40 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00  Instytut Maszyn Przepływowych PAN  dr hab. Inż. Dariusz Kardaś „ Pożytki ze smogu”

12.20  Firma Neo-Energy Sp. z o.o. dr  Janusz Przeorek „Czysta energia z węgla i biomasy, nowy rozdział w historii gazyfikacji”

12.40 mgr inż. Andrzej Fostowicz Zahorski „Czy elektromobilność ma wady”

13.00 Ekspert NSZZ Solidarność  d.s. klimatu Kazimierz Grajcarek „Jak wykorzystać racjonalnie środki na ochronę środowiska korzystając  z węgla”

13.20 Przerwa kawowa

13.40 Dyskusja i wnioski

14.30  Obiad w hotelu „ Zamek Tuczyńskich”

16.00  Spotkanie programowe   Członków Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczenia im. E.Kwiatkowskiego  i Stowarzyszenia Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski w sali seminaryjnej Terenowej Stacji Badawczej „D&B”. Zapraszamy delegatów naszych Stowarzyszeń.

Prelegenci Konferencji korzystają nieodpłatnie z dwóch noclegów  i wyżywienia w hotelu Zamek Tuczyńskich. Chętnym do uczestniczenia  podajemy numery telefonów komórkowych dla zarezerwowania noclegów: Zamek Tuczyńskich  789184622 kw. prywatne 672593209  i 605677639.

                                                   W imieniu Organizatorów  Zbigniew Wysocki

 

Plakat konferencji do pobrania -   

Szanowni Państwo

Dziękując jeszcze raz za pomoc, przesyłam artykuł założyciela naszego Stowarzyszenia "Senat Obywateli Szczecina" Pana doktora Wojciecha Żebrowskiego relacjonujący przebieg uroczystości w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się pod patronatem Prezydenta RP w Szczecinie w dniu 27.10.2018. Publikację wydrukował kwartalnik, stąd pewne opóźnienie wynikające z cyklu wydawniczego.
Z serdecznymi pozdrowieniami i wyrazami szacunku

Kpt.ż.w. Józef Gawłowicz

artykuł / kliknij: 

Ryczałt szansą dla szkolnictwa morskiego                 

Wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego dla zatrudnionych na statkach morskich to niewątpliwa szansa dla kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr dla przemysłu morskiego w oparciu o nasze Uczelnie Morskie. Wynika to bezpośrednio z zapisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym gdzie do wymaganego limitu 183 dni można włączyć okresy szkoleń. Oznacza to iż każdy może uzupełnić brakujące dni szkoleniem w naszych uczelniach morskich. Nie musimy tutaj przekonywać iż związane to jest bezpośrednio z organizowaniem wielu dodatkowych kursów i szkoleń.  Szkolenia te nie będą zorientowane na szybkie ich zakończenie i otrzymanie odpowiedniego dyplomu jak to ma często obecnie miejsce. Bedą niewątpliwie stymulowały wydłużenie czasu szkolenia co musi przełożyć się na ich jakość oraz wyższe wymagania dla kadry prowadzącej. Oczywiście organizowanie takich kursów i szkoleń dla zainteresowanych , a tacy niewątpliwie się znajdą przełoży się na korzyści finansowe dla organizujących je ośrodków. 

Zwiększenie konkurencyjności naszych marynarzy na rynku międzynarodowym poprzez wprowadzenie tego prostego i przewidywalnego podatku stanowi otwarcie na szersze zatrudnienie naszych marynarzy głownie oficerów na rynku światowym. Otwarcie na nowe rynki i nowych armatorów da naszym uczelniom morskim możliwość nawiązania szerszej współpracy z tymi armatorami w zakresie szkolenia nowych kadr.

Dodatkowo serwisanci inżynierowie wysyłani na statki  mogliby zostać objęci tym podatkiem o ile wykonywali by zlecenia serwisowe dla firm. Takich ludzi firmy bardzo poszukują i w nich inwestują. Oczywiście nie są oni w stanie pracując dorywczo na statku wypracować limitu 183 dni ( 150 dni też trzeba by uzupełniać ale w mniejszym stopniu)  o ile nie będą tego czasu uzupełniać wymaganymi w ich branży szkoleniami zawodowymi. Te szkolenia muszą jednak być oparte o nasze Uczelnie Morskie. Bez wzajemnej kooperacji uczelni i pracodawcy nie ma bowiem mowy o tym aby spełnić te wymogi. Pracodawcy czyli najbardziej wyspecjalizowane firmy w branży morskiej zyskują wysoko wykwalifikowaną kadrę do pracy za konkurencyjne ( ale  wciąż relatywnie wysokie bo tacy pracownicy tani nie są) pieniądze natomiast uczelnie zyskują wsparcie tych firm w procesie kształcenia. Poza tym ci ludzie są przez cały czas związani z uczelnią dając możliwość wykorzystania ich wiedzy i umiejętności w procesie kształcenia kadr. Posiadanie takich kadr współpracujących z uczelniami daje możliwość tworzenia innowacyjnych ośrodków naukowych zdolnych do opracowywania własnych projektów technologicznych na światowym poziomie. Nie trzeba przekonywać co to oznacza dla uczelni, kraju i gospodarki. Te kadry muszą jednak mieszkać i pracować w Polsce co jest głównym czynnikiem jaki stawialiśmy sobie za cel. Należy również zauważyć iż TYLKO UCZELNIE MORSKIE dają możliwość uzyskania książeczki żeglarskiej , który to dokument jest niezbędny do wykonywania zleceń na statku przez serwisanta. Wiąże się to z ułatwionym i tańszym procesem zamustrowania na statek . Chodzi tutaj zarówno o sprawy wizowe jak i koszty zamustrowania związane z rożnymi innymi opłatami mogącymi sięgać kilkunastu  tysięcy USD. Firmy to wiedza i dlatego szukają takich właśnie ludzi mających Książeczkę Żeglarska, doświadczenie w pracy na statku i wiedzę specjalistyczną potrzebną do serwisowania urządzeń częstokroć bardzo wysoko zaawansowanych technicznie. Rozwój technologiczny oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska będą wymagać zatrudniania wysoko specjalistycznej kadry do ich instalowania, obsługi oraz serwisowania. Takie urządzenia jak  System Recyrkulacji Spalin (Exhaust Gas Recitculation) czy System Oczyszczania  Wody Balastowej (Ballast Water Treatmet Plant) już teraz wymagają bardzo zaawansowanej technicznie obsługi o serwisowaniu i naprawach już nie wspominając. Naprawa takich urządzeń na statku przez załogę nie wchodzi w grę ze względu na zastosowane tam technologie. Ograniczanie liczebności załóg związane jest z rosnącym poziomem automatyzacji , a to w sposób oczywisty wiąże się z podniesieniem kwalifikacji kadry. Rozwiązanie które zostało zaproponowane jest unikalne w skali europejskiej i opiera się na podobnych rozwiązaniach stosowanych w Danii, Łotwie, Chorwacji oraz Wielkiej Brytanii. Należy jednak zaznaczyć iż podatek ten został skonstruowany tak aby wpisywać się w nasz system prawny, być zgodnym z wymogami Wspólnoty Europejskiej oraz co najważniejsze stymulować rozwój kadr morskich nie tylko kadr marynarskich. Rozwiązania na których się wzorowaliśmy dotyczą bowiem tylko i wyłącznie marynarzy z wyjątkiem rozwiązań stosowanych w Danii. Myśmy poszli jednak dalej i nasza konstrukcja podatku ma służyć rozwojowi wysoko wykwalifikowanej kadry morskiej kształconej w oparciu o nasze i tylko nasze uczelnie czego w tamtych krajach nie  znajdziemy. Zdajemy sobie sprawę iż rozwój szkolnictwa to proces wielopłaszczyznowy i jedna ustawa nie musi wcale wystarczyć do zapewnienia rozwoju. Niemniej będzie ona stanowić pierwszy poważny krok we właściwym kierunku. Szanse tą muszą podchwycić same uczelnie i być przez nie maksymalnie wykorzystane. My jako PSM-G jesteśmy oczywiście otwarci na współpracę ze wszystkimi którym drogi jest rozwój polskiego szkolnictwa morskiego i gospodarki.  Nasze stowarzyszenie służy swoim wsparciem uczelniom i wszystkim zainteresowanym.

Oczywiście los zwykłych marynarzy jest nam także drogi dlatego stawki i prostota tego podatku mają przyczynić się do utrzymania miejsc pracy przez szeregowych marynarzy. Związane jest o czym wspomniano z prostota i przejrzystością tej formy opodatkowania co w konsekwencji spowoduje odejście od konieczności optymalizacji podatkowej. Mówiąc kolokwialnie nie będzie potrzeby korzystać z usług wszelkiej maści prawników czy doradców podatkowych. Ze strony zwykłego marynarza patrząc zamiast skomplikowanej ulgi wchodzimy w prosty i przejrzysty podatek zryczałtowany. Wszystkie ulgi wynikające z umów międzynarodowych oraz polskiej przynależności  etc. są dalej aktualne. Ten podatek jest alternatywną formą opodatkowania. Niemniej nie ukrywamy tego iż rozwiązanie to nie ma na celu konkurowanie ceną pracy z najtańszymi pracownikami z Azji czy Afryki.  

Kwestia ta została nadmieniona w czasie obrad Zespołu Trójstronnego do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego w dniu 01.02.2019. Samo opracowanie zostało przesłane Uczelniom Morskim z prośbą o uwagi.

                                                                           Za Zespół PSM-G im. E.Kwiatkowskiego

                                                                                      kpt.ż.w. Józef Gawłowicz

                                                                                      inż. Zbigniew Wysocki

poniedziałek, 11 luty 2019 20:41

Zmarł były Premier Jan Olszewski 1930 - 2019

8 lutego 2019 r. odszedł od nas do nowego życia


Premier Jan Olszewski
Mąż Stanu, przyjaciel Polski i Polaków,
polityk największego wymiaru i absolutnej konsekwencji.
Człowiek wielkiego serca, wielkiego umysłu i czynu,
wzór honoru i godności.
Był naszym doradcą i przyjacielem.
Modlimy się, by Pan Bóg dał mu należne miejsce
w swoim królestwie.
Z nisko pochylonym czołem
Polskie Stowarzyszenie Morskie Gospodarcze
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
inż. Zbigniew Wysocki, kpt. ż. w. Zbigniew Sulatycki
kpt. ż.w. Józef Gawłowicz
mgr Marian Banaś
Prezes Zarządu

 

Film o Janie Olszewskim - "Prawnik w czasie bezprawia" reż. Jolanta Kessler

 

Uroczystości pogrzebowe premiera Jana Olszewskiego

W minioną sobotę w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego premiera RP śp. mec. Jana Olszewskiego. Jan Olszewski był premierem RP w latach 1991 - 1992 wybranym przez Sejm w pierwszych, w pełni wolnych wyborach po 1989. Rząd premiera Olszewskiego został odwołany w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 r. po wykonaniu uchwały sejmu dotyczącej ujawnienia listy tajnych współpracowników. Jako prawnik, adwokat Jan Olszewski bronił ludzi opozycji antykomunistycznej, był pełnomocnikiem rodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki w procesie Jego zabójców oraz podejmował działania wyjaśnienia zabójstw księży Niedzielaka, Suchowolca i Zycha. Był współzałożycielem Komitetu Obrony Robotników a w czasie rodzącej się Solidarności doradcą i współtwórcą statutu NSZZ „Solidarność”. Jan Olszewski był człowiekiem prawym, nie dbał o zaszczyty i korzyści dla siebie. Rozpoczynając mszę św. pogrzebową ks. bp. Janocha powiedział: „Śp. Jan Olszewski miał w życiu dwie Miłości - Żonę i Ojczyznę. A w zasadzie ciocia Marta się nie obrazi, Ojczyznę i Żonę”. Za oddanie, walkę o wolną i niepodległą Polskę, w uznaniu zasług w działalności państwowej i publicznej dla Rzeczypospolitej Prezydent Lech Kaczyński 3 maja 2009 r. odznaczył Jana Olszewskiego Orderem Orła Białego. Uroczystości pogrzebowe zgromadziły wiele tys. ludzi pragnących oddać hołd w ostatniej drodze śp. premierowi Janowi Olszewskiemu, były poczty sztandarowe z całej Polski, reprezentujące związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne. 

   

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Morskiego-Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego.
Tegoroczne uroczystości 99-tej rocznicy Zaślubin Polski z morzem odbędą się Domu Pielgrzyma AMICUS w Warszawie przy ulicy Hozjusza 2 w dniu 23 lutego 2019 godz. 10:00.
Wstęp na uroczystość będzie zorganizowany (pilnowany), zgodnie z listą osób, które potwierdziły swój udział, dlatego prosimy uprzejmie o zwrotne potwierdzenie przybycia do dnia 16 lutego mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z organizacją tego wydarzenia wiążą się ogromne koszty, w związku z tym przypominamy i prosimy o pilne uregulowanie składek członkowskich na konto nr: 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187. Tym którzy płacą składki regularnie serdecznie dziękujemy, wszystkich zachęcamy też do przekazywania dodatkowych donacji finansowych na nasze konto na cele statutowe Stowarzyszenia. Szczegółowy program będą podany w późniejszym terminie.

Program  uroczystości w dn. 23.02.2019 (Hotel Amicus - Ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2, 01-565 Warszawa) przedstawia się następująco:

 1. Msza Święta w Kościele Św. Stanisława Kostki                                                                 10:00 - 11:00
    (Kościół Rzymskokatolicki Pw. św. Stanisława Kostki Ul. Kardynała Stanisława Hozjusza 2)
 2. Przejście do Sali Konferencyjnej, powitanie gości przez Prezesa Mariana Banasia         11:15 - 11:30
 3. Prezentacja pracy PSM-G dot. Szkolnictwa Morskiego Józef Gawłowicz                          11:30 - 12:00
 4. Przerwa kawowa                                                                                                                12:00 - 12:30
 5. Referat Ks. Prof. Pawła Bortkiewicza                                                                                 12:30 - 13:00
 6. Referat Mecenasa Lecha Obary                                                                                  13:00 - 13:30                                                                                                                                                                          7. Referat Antoniego Macierewicza                                                                                        13:30 - 14:00
 8. Wręczenie wyróżnień laureatom, zakończenie                                                                  14:00 - 14:30

Z pozdrowieniami, z Panem Bogiem,

Marek Wardaszka
Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia

 

Program uroczystości do pobrania - kliknij: 

 

Fotorelacja z przebiegu uroczystości 99 rocznicy zaślubin Polski z Morzem:


niedziela, 13 styczeń 2019 11:42

Prezentacja - projekt ustawy PSMG

Przedstawiamy Państwu prezentację przygotowaną przez nasze Stowarzyszenie pt: "Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów z tytułu pracy na statkach morskich w żegludze międzynarodowej", która będzie przedstawiona w najbliższym czasie na posiedzeniu podkomisji.
Polskie Stowarzyszenie
Morskie - Gospodarcze
im. E. Kwiatkowskiego   

Przejdź do prezentacji kliknij: 

NASZ KONTAKT

Polskie Stowarzyszenie Morskie- Gospodarcze im. E. Kwiatkowskiego

81-388 Gdynia ul. Traugutta 2
Sekretariat PSMG

 images\pdf\Gazet67.pdf

 

 

Wesprzyj nasze stowarzyszenie finansowo.

Nasze konto Nr 19 1020 3408 0000 4702 0161 0187